Ochrana osobních údajů a GDPR
Ochrana osobních údajů a GDPR VAHY PRO s.r.o., zpracovává osobní údaje, proto vyžadují souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů. Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.vahypro.cz, či oslovení naší společnosti či našich zaměstnanců prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji VAHY PRO s.ro. se sídlem Bořislav 159, Teplice v Čechách, PSČ 415 01, IČO: 27275906, Výpis: obchodní rejstřík Ústí nad Labem oddíl C, vložka 21846 , emailový kontakt: vahypro@vahypro.cz (dále jen „ Správce ”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: V    případě    odeslání    kontaktního    formuláře    či    e-mailového    a    telefonického    oslovení    pracovníků    Správce    subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně: 1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, emailová adresa, adresa firmy telefonický kontakt (pokud bude poskytnut) 2. Účelem zpracování osobních údajů je: Zaslání obchodní nabídky Správce a jeho zaměstnanců dle bodu 4. Zejména se jedná o zaměstnance naší firmy. Zaslání cenové nabídky dle požadavků zákazníka. 3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání 4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: Všem zaměstnancům Správce Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.vahypro.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. * Poučení Subjektu údajů Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „ Nařízení ”), informuje, že: osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení, Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, Subjekt údajů právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
· · · · · · · · ·
VAHY PRO s.r.o., Bořislav 159, 415 01 tel: +420 475 620 800 email: vahypro@vahypro.cz
VAHY PRO
VAHY PRO s.r.o
Kontakt  Kontakt 
VAHY PRO